nav Uitvaarverzekering

afkoop uitvaartverzekering ivm emigratie

Vraag: afkoop uitvaartverzekering ivm emigratie

Mijn moeder heeft zich onlangs voorgoed gevestigd in Turkije. Aangezien ze dan de mogelijkheid had om haar uitvaartverzekering af- te kopen, wilde ze daar graag gebruik van maken.
Ze heeft bij Twenthe N.V. een uitvaartverzekering lopen voor haarzelf en een verzekering voor mij.
Deze 2 polissen maakten vroeger deel uit van een gezinspolis op naam van mijn vader. Deze gezinspolis is echter na een echtscheiding opgedeeld tussen mijn ouders en mijn moeder betaalt nu premie voor haar en mij en mijn vader voor hem en mijn broer.
Maar nu wil ze deze vezekeringen dus graag afkopen en heeft ze beide daarom opgestuurd naar Twenthe N.V.
Twenthe N.V. vroeg haar vervolgens om een bevestiging van mij dat ik de polis die op mijn naam stond wilde premievrij maken, dan wel wilde beëindigen. Het afkopen van de polis was volgens hun niet mogelijk, omdat ik niet mee emigreerde naar Turkije. Maar ik moest wel laten weten wat ik er mee wilde, daarbij verwijzend naar hun Algemene Voorwaarden.
Het geen mijn moeder dus mij vroeg te doen.
Zelf heb ik al jaren geleden regelingen getroffen ivm met mijn eigen overlijden en uitvaart. Dus dat is geregeld.
Op zoek naar informatie over de bevestiging of wel een aanvraagformulier op de website van Twenthe N.V. heb ik toen ook de Algemene Voorwaarden door genomen.
Maar na het lezen van deze Alg. Voorwaarden, vroeg ik mij af wat ik nou hiermee te maken had, aangezien ik als verzekerde nergens aanspraak kan maken op de verzekering zelf. Dit kan alleen de verzekeringnemer.
Ook elders op de site vond ik nergens enige verwijzing naar een situatie waarbij de verzekerde toestemming moet verlenen aangaande wijzigingen of beëindiging van de verzekering aan de verzekeringnemer.
Ik heb vervolgens telefonisch contact gehad met Twenthe N.V. om te vragen wat ze dan precies van mij nodig hadden.
Ze vertelden mij toen dat ze van mij wilden weten of ik de polis op mijn naam premievrij wilde maken of dat ik deze wilde beeindigen. Toen ik vervolgens aan gaf dat het echter mijn moeders wens was om alle polissen die ze bij hen had afgesloten aftekopen en niet alleen die van haarzelf.
En dat ze dat dan verkeerd hadden begrepen, aangezien ik de verzekering ook niet wilde overnemen.
Was het antwoord daarop hetzelfde; Ik ging niet emigreren de mijn polis kon niet woorden afgekocht. ik kon de polis wel premievrij maken of beëindigen. Maar dan moest ik hiervoor wel een aanvraag indienen.
Deze zouden ze mij wel toesturen op het adres van mijn moeder. Ik kreeg vervolgens deze brief. Ik citeer:

"Geachte heer Malisama

In aansluiting op het schrijven van 30 juni jl. van uw moeder en het telefoongesprek van 29 september jl. delen wij u het volgende mee.

Uw moeder heeft voor haarzelf en voor u een uitvaartverzekering bij onze maatschappij afgesloten. in haar schrijven van 30 juni jl. heeft zij aangegeven dat zij naar Turkije gaat emigreren en derhalve kunnen haar polissen afgekocht worden. Zij heeft ook aangegeven dat u in Nederland blijft wonen. Conform artikel 8 van de Algemene Polisvoorwaarden kunnen uw polissen niet afgekocht worden. Het is mogelijk uw polissen vrij te maken per 1 september 2011 of per 1 september 2011 te beëindigen."

Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van Twenthe N.V. en luidt, ik citeer:

"Afkoop is niet mogelijk, tenzij verzekeringnemer zich blijvend vestigt in een niet bij de Europese Unie aangesloten staat en dit door een bewijs kan staven. Premievrijmaking of afkoop kan door verzekeringnemer schriftelijk worden aangevraagd, indien verzekerde tenminste de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, de verzekering minimaal 5 jaar (tarief 07: 30 jaar) van kracht is geweest en het verzoek tot premievrijmaking of afkoop wordt gedaan binnen 2 maanden nadat de laatst betaalde premie aan TWENTHE verschuldigd was. De waarde zal worden vastgesteld overeenkomstig de bij TWENTHE gevolgde actuariële methode onder aftrek van kosten. De berekende premievrije waarde of afkoopsom dient tenminste € 250,- per polis te bedragen (exclusief indexering)."

En in de begrippenlijst van deze Algemene Voorwaarden staan het volgende:
"TWENTHE: Uitvaartverzekering Twenthe N.V. te Enschede, geregistreerd bij AFM en DNB;
Verzekering: uitvaartverzekering in natura;

Aanvraag: het aanvraagformulier van TWENTHE, zoals dat bij TWENTHE is ingediend en op basis waarvan polisopmaak heeft plaatsgevonden. Het aanvraagformulier kan schriftelijk, digitaal of via een andere door TWENTHE goedgekeurde wijze worden ingediend;

Verzekerde: de persoon op wiens leven de verzekering gesloten is;
Verzekeringnemer: contractspartij; de persoon die de verzekering sluit;
(Index)premie: het door verzekeringnemer aan TWENTHE verschuldigde uit hoofde van de gesloten (of overgenomen) verzekering. Onder premie wordt tevens verstaan: polis-, administratie-, mutatie- en incassokosten en (assurantie)belastingen;
Verzekerde bedrag: het op de polis vermelde bedrag (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven);
Vervaldatum: de datum waarop de (index)premie telkens aan TWENTHE verschuldigd is (prolongatiedatum)."

Mijn uiteindelijke vraag is:

Aangezien mijn moeder degene is die de verzekering heeft afgesloten er de premies voor betaalde, is zij toch de contractspartij, oftewel de verzekeringnemer met betrekking tot alle polissen, ook die waarin ik als verzekerde sta aan gemerkt.
Het is toch haar verzekering niet de mijne?

Graag soepdig een antwoord ik moet binnen 2 weken reageren anders worden de polissen op mijn naam als nog beëindigd per 1 september 2011.

met vriendelijke groet,

J. Malisama

Antwoord

Geachte heer, mevrouw,
Het antwoord op uw vraag heeft door een technisch reden helaas langer geduurd dan de bedoeling was. Mijn excuses. Op zich heeft u gelijk als u stelt dat alleen de verzekeringnemer rechten kan uitoefenen uit de polis. Maar omdat u op deze polis wel als verzekerde bent opgenomen, heeft de verzekering wel een zekere derdenwerking. Dat de verzekering alleen afgekocht kan worden ingeval van emigratie vloeit voort uit de polisvoorwaarden. U heeft als verzekerde een zeker recht opgebouwd op grond van de polis. Immers, de verzekeraar is de verzekerde prestatie verschuldigd na uw overlijden. In het verleden waren premies of koopsommen voor uitvaartverzekeringen, fiscaal aan te merken als bijzondere kosten in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting. Afkoop zou impliceren dat die aftrek ten onrechte genoten is (onafhankelijk van de vraag of de kosten feitelijk zijn afgetrokken. Het feit dat ze aftrekbaar waren, hield belastingtechnisch in dat er van uit gegaan werd dat ze werden afgetrokken). En dat betekent dan weer dat de fiscus de premies als negatieve bijtelling aan zou merken en dat leidt tot een fiscale naheffing. Om dergelijke problematiek te voorkomen, zijn uitvaartverzekeringen niet afkoopbaar, behoudenas bijzondere omstandigheden.

Al met al is de stelling van de verzekeringsmaatschappij, welliswaar formeel, maar inhoudelijk wel juist.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur