nav Uitvaarverzekering

Disclaimer

Disclaimer

Hieronder vindt u de juridische informatie voor het gebruik van deze site. Uitvaartverzekering.net is een activiteit van Uitvaart.Com BV.

Vrijwaring

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Uitvaart.Com (hierna tezamen aangeduid met "Uitvaart Sites") zijn bedoeld ter algemene informatie van het publiek en van personen werkzaam in of gelieerd aan de uitvaartbranche. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Uitvaart.Com heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Uitvaart Sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Uitvaart.Com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De informatie op Uitvaart Sites, van zowel Uitvaart.Com als van adverteerders en andere partijen die informatie verstrekken, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciƫle doeleinden.

Uitvaart.Com aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Uitvaart.Com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Uitvaart.Com garandeert evenmin dat de Uitvaart Sites foutloos of ononderbroken functioneren.
Op de Uitvaart sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Uitvaart.Com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Uitvaart.Com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Copyright

Uitvaart.Com respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Uitvaart Sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Uitvaart Sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaart.Com, de inhoud van de Uitvaart Sites over te nemen, te vermenigvuldigen, anders dan voor persoonlijk gebruik, of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De publicaties van derden zijn allen met toestemming van de auteur of andere copyrighthouder op de site gezet. Bij elke publicatie staat de bron vermeld en bij wie het copyright berust.

Alle gegevens die u stuurt naar www.uitvaart.nl of een ander door Uitvaart.Com beheerd domein of de Uitvaart Sites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Uitvaart.Com en haar vennootschappen. Op de Uitvaart Sites en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Op de rechtsverhouding met Uitvaart.Com zijn voorts de algemene voorwaarden van Uitvaart.Com van toepassing, die op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Alle rechten zijn voorbehouden


Deze domeinnaam is te huur