nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - DELA groeit in moeilijke markt

DELA groeit in moeilijke markt

Coöperatie DELA realiseerde in 2016 een stevige groei in de krimpende markt van uitvaart- en levensverzekeringen. Net als in 2016 stegen de premie-inkomsten. Nu met bijna 9% naar € 400 miljoen. Het aantal verzekerden liep op naar bijna 3,9 miljoen, ruim 100.000 meer dan in 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag van DELA, dat vandaag is gepubliceerd.

Mede dankzij de inspanningen om de kosten structureel te verlagen, kwam het operationeel resultaat uit op € 120 miljoen. De nettowinst van € 137 miljoen was aanzienlijk meer dan in 2015 en was vooral te danken aan koersstijgingen op beleggingen. Directievoorzitter Edzo Doeve: “We zijn tevreden met deze resultaten vooral omdat het geen gemakkelijk jaar was.” Net als bij andere verzekeraars heeft de lage rente veel impact. DELA ziet de verplichtingen harder stijgen dan de beleggingen. Toch verbeterde de solvabiliteitsratio van DELA onder de nieuwe regelgeving van Solvency II.

Solvabiliteit

De solvabiliteit was per ultimo 2016 239%. Dat DELA een hoge solvabilteitsratio weet vast te houden, komt omdat de systematiek rondom afkoop, winstdeling en extra premie bij extreem lage rentestanden is aangepast. “Deze aanpassingen zijn unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering waarin onze leden het laatste woord hebben. Met deze aanpassingen benutten we de kracht en kwaliteit van de coöperatie optimaal,” aldus Edzo Doeve. “Belangrijk is dat we zo vaak mogelijk onze leden mee kunnen laten profiteren van de winst die de coöperatie maakt. Zo houden we de polissen waardevast. Maar als het iets minder goed gaat willen we ook een klein beetje extra premie kunnen vragen.”

Winstdeling

De winstdeling over 2016 is € 31 miljoen. Door dit bedrag bij te schrijven op de uitvaartpolissen hoeft DELA geen extra premie te vragen voor de inflatiekosten over de betaalde premies in het verleden. In vergelijking met voorgaande jaren mag de inflatie, die in 2016 iets minder dan 1% was, als laag worden bestempeld. De premie van het DELA UitvaartPlan stijgt dit jaar met 1,45% (iets minder dan 1% voor de inflatie en 0,48% vanwege de lage rentestand).

Vooruitzichten

DELA verwacht voor de komende jaren in Nederland een bescheiden groei in premie en aantal verzekerden. Op lange termijn wordt groei lastiger. De markt voor de uitvaartdienstverlening zal door de veranderende bevolkingssamenstelling nog behoorlijk toenemen, maar de uitvaartverzekeringsmarkt in Nederland krimpt. Om als coöperatie te blijven groeien, kijkt DELA naar het domein ‘een waardige oude dag’. Edzo Doeve: “We zien de waardigheid van de oude dag in onze samenleving in het gedrang komen. Ouderen op hoge leeftijd wonen langer zelfstandig thuis. Een groot deel van hen ervaart beperkingen in het dagelijks handelen. Wij willen ze helpen zich thuis en veilig te voelen in de eigen leefomgeving.” Een van de diensten waar DELA aan werkt is een thuiszorgpolis.

Duitse markt

Ook kijkt DELA verder over de grenzen. In 1989 betrad zij de Belgische markt. Vooral de afgelopen jaren nam daar de premie-inkomsten en het aantal verzekerden flink toe. Op de lange termijn kan de markt daar nog verdrievoudigen in omvang. In 2016 onderzocht DELA de mogelijkheden in andere Europese landen en dat leidt ertoe dat in 2017 voorbereidingen worden getroffen om begin 2018 de Duitse markt op te gaan. Allereerst met overlijdensrisicoverzekeringen, later ook met uitvaartverzekeringen.


Deze domeinnaam is te huur